Obchodní podmínky

Provozovatel

PKZM s.r.o.

Býšť 48, 53322

IČ 26011409

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové oddíl C, vložka 19946

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka bude zaslána elektronicky (emailem). 


Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti PKZM s.r.o. se sídlem v Býšťi , identifikační číslo : 260 11 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  v Hradci Králové oddíl C, vložka 19946  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti  nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím  provozován na internetové adrese  www.fajnlekarna.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.


Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může též provádět objednávání bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat.

Přístup k uživatelskému účtu  je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.  Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty  a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny  tohoto zboží  zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není  omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu  za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dopravy do jiných zemí má možnost  se kupující domluvit s prodávajícím individuálně na podmínkách dopravy.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží ( objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  •  informace o nákladech  spojených s dodáním zboží

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu ( včetně obchodních podmínek).


Cena zboží a platební podmínky

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v lékárně Býšť čp. 78
  • v hotovosti na dobírku
  • bezhotovostní na účet prodávajícího č.  2106509525/2700 vedený u UniCredit Bank
  • bezhotovostní prostřednictvím platební karty


Sazebník za provedení platby:

Způsob platby Objednávka do 2000,- Kč Objednávka nad 2000,- Kč
V hotovosti při osobním odběru v Lékárně Býšť ZDARMA ZDARMA
Platba předem na bankovní účet 2106509525/2700 ZDARMA ZDARMA
Dobírka - platba v hotovosti přepravní společnosti při dodání 24,- Kč ZDARMA
     


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží.


Sazebník doručení:

Způsob doručení Místo dodání Objednávka
 do 2000,- Kč  
Objednávka
 nad 2000,- Kč    
Osobní odběr v Lékárně Býšť      Lékárna Býšť 78       ZDARMA ZDARMA
Balík do ruky Česká republika 120,- Kč ZDARMA
PPL Česká republika 114,- Kč ZDARMA


V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystavuje ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - (  fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze (př. ohrožená exspirace), porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Nejedná-li se o tento případ či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu PKZM s.r.o. , Lékárna Býšť, Býšť78,  53322   nebo elektronicky na adresu info@fajnlekarna.cz .

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované, a je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je též oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Odpovědnost za vady, záruka

 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy [zejména ustanovením § 2158 a násl. NOZ, resp. ustanovením § 2099 a násl. NOZ v případě kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávání zboží (např. tím, že v objednávce uvede své IČO a/nebo DIČ); a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].          

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

2) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

3) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

4)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

          

Nemá-li zboží výše stanovené vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

         

Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).       

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.       

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě). Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.       

V případě kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávání zboží (např. tím, že v objednávce uvede své IČO a/nebo DIČ), se nepoužijí ustanovení 7.2. až 7.6. těchto obchodních podmínek a odpovědnost prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanovením § 2099 a násl. NOZ.

          

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. 

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce. 

Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email:info@fajnlekarna.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: reklamační list  (ke stažení zde) kupující přiloží spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu  PKZM s.r.o., Lékárna Býšt, čp. 78, 53322     běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně na danou adresu. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá! Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Prodávající poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 8:00do 17:00); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.    

V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti léčivého přípravku klikněte do poradny nebo kontaktujte prodávajícího na telefonu +420 466 924 101, hovorné je účtováno dle platného ceníku Vašeho operátora


Přeprava a dodání zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující může souhlas ze zpracováním osobních údajů ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením elektronicky na info@fajnlekrana.cz nebo písemně na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 


Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje  mezinárodní  (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není přístupná.


V Býšťi dne 21. 10. 2015